Hello 大家好!我叫Oswald 椰子糖!

我好鍾意笑,唱歌,跳舞!

有自信,有活力,表情豐富,表演慾強...

唔信?! 咁你就快啲約我,考驗下我!

我唔怕架!等你😘

" />

Oswald 椰子糖